طراحی زهکش عرضی جاده های جنگلی در سری سیاهبیل حوزه آبخیز اسالم

نویسندگان

چکیده

جاده های جنگلی از ضرورری ترین طرحهای مدیریت واحد های جنگلی محسوب می شوند که در حمل و نقل چوب و استفاده از سایر خدمات جنگل مانند شکار توریسم ،و غیره نقش ویژه ای را ایفا می کنند. اصولاً وجود آب می تواند عامل تخریب و فرسایش و کاهش مقاومت جاده های جنگلی گردد جاده های جنگلی بیشتر در مناطق مرطوب و بارانی احداث شده و آب از عوامل مهم تخریب آنها به شمار می رود لذا یکی از مسایل بسیار مهم که در کاهش تخریب جاده مطرح است زهکشی جاده می باشد جاده های جنگلی ارتباط دامنه بالایی و پایینی جاده را قطع می کنند و اگر برای ارتباط بین دو دامنه هیچگونه تاسیساتی وجود نداشته باشد آب روی جاده قرار گرفته و بر اثر شیب زیاد جاده آب بر روی جاده حرکت کرده و به سرعت به آستانه فرسایش می رسد و جاده را می شوید نتایج به دست آمده ار این تحقیق نشان می دهد در خط القعرها با تعیین مقداد دبی با در نظرگرفتن شدت بارندگی ضریب رواناب سطحی مساحت منطقه شرایط هیدورلوژیکی پوشش گیاهی و شرایط توپوگرافی میتوان قطر لوله مناسب را بدست آورد برای هدایت آب نهرهای کناری جاده این کار با توجه به مقدار حساسیت بسترنهر به فرسایش و تعیین سطح مقطع و دبی نهر انجام میگیرد در مورد فاصله بین لوله ها نیز محل خط القعر طول دامنه دبی و محل استقرار جاده در دامنه نقش اصلی را ایفا می کنند .