مطالعه آثار کشندگی و هیستوپاتولوژیک ناشی از سم آندوسولفان در ماهی کپور معمولی (CYPRINUS CARPIO )

نویسندگان

چکیده

به منظور ارزیابی آثار کشندگی سم آفت کش آندوسولفان آزمایش تعیین سمیت حاد آن به روش ساکن و بر اساس روش استاندارد (OECD) وی ماهی کپور معمولی (CYPRINUS CARPIO ) با وزن متوسط 5/12 گرم (20-5 گرم )و 5/30 گرم (40-21 گرم ) و در درجه حرارت متوسط 21 درجه سانتی گراد انجام گرفت . محدوده کشندگی سم برای ماهیان گروه وزنی 20-5 گرم 0022/0-0002/0 میلی گرم در لیتر و برای گروه وزنی 40-21 گرم 0046/0-001/0 میلی گرم در لیتر برآورده شد مقادیر LC50 درفواصل زمانی 24و48و72و96 ساعت برای ماهیان 20-5 گرمی به ترتیب 0061/0و0029/0و0016/0و0009/0 میلی گرم در لیتر و برای ماهیان 21-40 گرمی به ترتیب 0079/0و0053/0و0035/0و0024/0 میلیگرم در لیتر برآورد شد باتوجه به نتایج LC50 که کمتر از 1/0 میلی گرم در لیتر می باشد آندوسولفان را می باید در دسته سموم شدیداً سمی (VERY HIGH TOXIC) برای ماهی کپور معمولی در نظر کرفت . ماهیان مسموم ازنظر بالینی علایمی از قبیل شنای غیر عادی چرخش سقوط به کف آکواریم بهبودی نسبی و تشنج شدید از خود نشان می دادند به علاوه اینگونه ماهیان دچار اختلال تنفسی شده و به ویژه در غلظت های بالای سم در فاصله زمانی کوتاهی تلف می شدند همچنین ماهیان مسموم رنگ پریده تر از حالت طبیعی بودند در بررسی میکروسکوپیک بافت های ماهیان مسموم پرخونی تورم و جداشدن رشته های آبششی به علاوه نکروز رشته های آبششی در غلظت های بالای سم پرخونی و نکروز بافت های کلیوی همراه با افزایش سلول های آماسی در بافت بینابینی کلیه پرخونی و تا حدی نکروز سلول های کبدی قابل مشاهده بود .