بررسی تاثیر آبیاری در عملکرد 9 گونه از گیاهان مرتعی

نویسنده

چکیده

به منظور بررسی تاثیر آبیاری بر مقدار عملکرد و دوره سبز بودن 9 گونه گیاهان مرتعی در شرایط آب و هوایی ارومیه آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب های بلوک های کامل تصادفی بات سه تکرار در مزرعه آزمایشی ارومیه انجام شد فاکتور اصلی در سه سطح :بدون آبیاری ،دفعات کم آبیاری ، دفعات زیاد آبیاری و فاکتور فرعی انواع گیاهان مرتعی شامل FESTUCA ,AGROPYRON TRICHOPHORUM,ARRHENATHERUM ELATIUS, BROMUS INERMIS,AGROPYRON DESERTORUM,FESTUCA PRATENSIS ,SECALA MONTANUN,BROMUS TOMENTELLUS,ELYMUS JUNCEUS,ARUNDINACEA انتخاب شدند در طول سه سال زراعی عملکرد گیاهان و طول دوره سبز ماندن آنها مورد مطالعه قرار گرفت نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها تاثیرمعنی دار سه رژیم آبیاری بر گیاهان رانشان داد وبین گونه ها از نظر عملکرد تنوع قابل ملاحظه ای مشاهده گردید بیشترین عملکرد علوفه در شرایط آبیاری در دفعات زیاد به مقدار 7482کیلوگرم ماده خشک علوفه در هکتار از آن گونه ARRCHENATHERUM ELETIUS بود که عملکرد همین گیاه در شایط بدون آبیاری و به اتکا آب باران منطقه 25 درصد نسبت به شرایط آبیاری در دفعات زیاد کاهش داشت کمترین مقدار تولید در تیمار بدون آبیاری به مقدار 135 کیلوگرم ماده خشک در هکتار مربوط به FESTUCA PRATENSIS بود که در شرایط آبیاری در دفعات زیاد عملکرد آن نزدیک به 85 درصد افزایش یافت تفاوت معنی داری در دوره سبز بودن گیاهان در تیمارهای آبیاری در دفعات کم و زیاد مشاهد نشد ولی در شرایط بدون آبیاری گیاه SECALA MONTANUM از سایر گیاهان مدت زمان بیشتری از سال را سبز بود و افزایش دفعات آبیاری در این گیاه موجب کاهش عملکرد تولید علوفه خشک در آن شد به طور کلی چنین استنباط می شود که بررسی حساسیت های گونه های مختلف گیاهان علوفه ای نسبت به آب و آبیاری در شرایطی که بارندگی کافی نیست در افزایش تولید علوفه نقش مهمی را ایفا می کند .