بررسی عملکرد اکسیدکننده ها (اسید نیتریک و پراکسید هیدروژن )بر روی سطوح چوب به وسیله طیف سنجی FTIR

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی عملکرد اکسیدکننده های اسید نیتریک و پراکسید هیدروژن برروی سطح چوب با استفاده از طیف سنجی FTIR انجام گرفت تراشه های چوب صنوبر دلتوییدس با دو اکسید کننده اسید نیتریک و پراکسید هیدروژن و هرکدام با مقادیر 3و5/4و6 درصد به طور جداگانه تیمار شدند سپس از هریک از آنها و از نمونه های تیمار نشده طیف FTIR گرفته شد بررسی های طیف نشان داد که در دامنه ناحیه CM 1740-1730 که مربوط به گروههای کربوکسیل است مقدار جذب گروه کربوکسیل در نمونه های تیمار شده بیشتر از نمونه شاهد بوده است . همچنین با افزایش شدت تیمار مقدار جذب گروههای کربوکسیل نیز افزایش می یابد به علاوه مقدار جذب گروه کربوکسیل نمونه های تیمار شده با اسید نیتریک بیشتر از نمونه های تیمار شده با پراکسید هیدروژن می باشد .