بررسی تاثیر آبرفت های نهشته شده با برخاستگاه متفاوت بر نفوذ پذیری شبکه های سنتی استحصال سیلاب

نویسندگان

چکیده

ویژگیهای سنگ های رخنمون یافته درحوزه آبخیز علاوه بر تاثیر برمقدار فرسایش در تعیین ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی مواد فرسایش یافته نیز نقش دارد تهنشینی این مواد در شبکه های تغذیه مصنوعی پخش سیلاب یا سایر آبگیرها فرصت مناسبی را برای بررسی رابطه بین ترکیب سنگهای رخنمون یافته حوزه و ویژگی مواد فرسایش یافته به وجود می آورد . وجود صدها هزار هکتار کرت های استحصال سیلاب موسوم به "بند سار "درگستره استان خراسان مطالعه تاثیر آبرفت های رسوب یافته بابرخاستگاه متفاوت بر نفوذ را میسر نمود. به این منظور 8 حوزه کوچک با ترکیبات سنگی نسبتاً یکنواخت انتخاب گردید و نفوذ پذیری بند سارهای پایین دست و زمین های مجاور به عنوان شاهد با کاربرد روش استوانه مضاعف اندازه گیری شد نتایج بدست آمده نشان داد که ترکیب سنگ های رخنمون شده درآبخیز عامل مهم تعیین کننده نفوذ پذیری رسوب بند سارها است به طورکلی سنگ های تولید کننده رسوبات ریز دانه نظیر شیل نفوذ بند سارها را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهند در حالی که سازنده های رسوبی تخریبی دانه درشت کمترین مقدار تاثیر را داشته و سازنده های آذرین درحد بینابینی قرارمی گیرند.