تعیین واحد دامی و نیاز علوفه روزانه گوسفند نژاد زل استفاده کننده ار مراتع مازندران (مطالعه موردی :غرب مازندران )

نویسندگان

چکیده

برای رسیدن به سطح مطلوب عملکرد دام در مراتع تطابق بین علوفه مورد نیاز دام های استفاده کننده از مراتع و کیفیت علوفه موجود اساسی است لذا در این تحقیق اقدام به تعیین نیاز روزانه واحد دامی گوسفندان نژاد زل استفاده کننده از مراتع مازندران شده است منطقه مطالعاتی حوزه آبخیز کجور می باشد. برای تعیین وزن واحد دامی پنج گله به طور تصادفی درنقاط مختلف مرتع انتخاب و از هر گله در پنج مقطع سنی 1و2و3و4و5 ساله و از هر مقطع سنی پنج راس به طور تصادفی توزین شد و پس از محاسبه میانگین وزن واحد دامی نژاد زال برابر 84/30 کیلوگرم تعیین شد همچنین میانگین وزن قوچ بره سه ماهه و بره شش ماهه به ترتیب 67/47و75/19و53/23 به دست آمد با توجه به میانگین وزن واحد دامی هر قوچ معادل 56/1 واحد دامی و بره سه ماهه و شش ماهه به ترتیب معادل 64/0 7/0 واحد دامی در نظر گرفته شدند . برای تعیین نیاز علوفه روزانه گوسفند نژاد زل از گیاهان مورد چرای دام در منطقه در مراحل مختلف فنولوژی نمونه برداری و کیفیت آنها تعیین گردید که گونه MEDICAGO SATIVA بیشترین درصد مواد پروتیئن خام (86/27 درصد در مرحله رویشی ) و گونه MEDICAGO CORONATA بیشترین مقدار انرژی متابولیسمی را داشتند پس از تعیین کیفیت علوفه با توجه به فرمول های مربوطه و درصد افزایش انرژی مورد نیاز دام که شرایط منطقه آن را تعیین می کند (در این تحقیق 50 درصد می باشد ) مقدار انرژی مورد نیاز واحد دامی نژاد زل 33/7 مگاژول در روز با توجه به ترکیب گیاهی مرتع در مرحله اول رویشی گیاهان مقدار علوفه مورد نیاز روزانه هر واحد دامی برابر 8/0 درمرحله سنبله دهی آنها برابر 91/0 و در مرحله پس از سنبله دهی برابر با 97/0 کیلوگرم ماده خشک در روز تعیین گردید