بررسی مقایسه ای اثر پر اکسید اکسیژن ( آب اکسیژنه ) و سبز مالاشیت در پیشگیری و درمان آلودگی قارچی تخم قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss )

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق ، پراکسید هیدروژنه به عنوان ماده شیمیایی جدید در کنترل آلودگی های قارچی تخم های قزل آلای رنگین کمان مورد آزمایش قرار گرفت و با نتایج حاصل از سبز مالاشیت که به طور معمول برای ضد عفونی کردن تخم های ماهی بکار می رود ، مقایسه شد، در آزمایش های In vitro، تیمارهای 250 ، 500 و 1000 قسمت در میلیون ( ppm ) از پروکسید هیدروژن به طور موثری رشد قارچ را بر روی محیط کشت کنترل کردند. در آزمایش های In vivo نیز ، تیمار با غلظت ppm 250 از پراکسید هیدروژن به مدت 30 دقیقه در دمای C0 7 برای کنترل رشد قارچ ، مناسب تشخیص داده شد و با تیمار سبز مالاشیت به میزان ppm 2 از لحاظ درصد آلودگی و میزان تلفات تا مرحله چشم زدگی تخم ها ، تفاوت معنی داری نداشت. نتایج بدست آمده نشان داد که پر اکسید هیدروژن نه تنها از نظر بهداشتی و آلودگی های زیست محیطی خطری ندارد ، بلکه به سبب آزاد کردن اکسیژن ، موجب بهبود کیفیت آب پرورشی می شود و از لحاظ اقتصادی نیز به صرفه خواهد بود.