بررسی تخریب وارده به عرصه جنگل ( زاد آوری و خاک ) در اثر حمل چوب به روش سنتی

نویسندگان

چکیده

بهره برداری با استفاده از نیروی حیوانات ، با طراحی ، کنترل و مدیریت صحیح از سالها قبل به عنوان یکی از سیستم های بهره برداری با اثر نامطلوب اندک ، مورد استفاده قرار گرفته است.
به منظور برآورد صدمات بهره برداری با قاطر ، اندازه گیری های مربوط به نهال ها ، کوبیدگی خاک و pH در دونوبت قبل و بعد از عملیات حمل چوب انجام گرفت. 27 درصد نهال ها آسیب دیده و 31 درصد کاملا ً نابود شده بودند. کوبیدگی خاک 8/13 درصد افزایش یافت ، اما pH در مسیر مورد مطالعه تغییر معنی داری نداشت. در پارسال 218 جنگل خیرود کنار نوشهر، مساحت کلیه مسیرهای حمل چوب با قاطر ، دپو ها و عرصه های تبدیل اندازه گیری شد که 72/5 درصد سطح پارسال را آسیب رسانده بود.