بررسی اثر قطع گروهی بر خواص فیزیکی خاک جنگلی

نویسندگان

چکیده

روش های متفاوت قطع و بهره برداری از درختان جنگلی ، خاک جنگل را به طور محسوسی تحت تاثیر قرار می دهد. به علت اهمیت موضوع ، در این تحقیق به تعیین تاثیر قطع گروهی بر خصوصیات فیزیکی خاک پرداخته شد. پیش از انجام عملیات قطع و بهره برداری ، قطعات قطع و شاهد در مجاور یکدیگر قرار داشتند و ازهرلحاظ سعی شده که شبیه هم انتخاب شوند ، از لحاظ ویژگیهای فیزیکی مانند مقاومت مکانیکی خاک ، جرم حجمی خاک ، درصد تخلخل ، رطوبت و نفوذپذیری خاک ، بر اساس نمونه های تصادفی که از دو قطعه برداشت شد ، مقایسه شدند و تفاوت معنی داری بین دو قطعه مشاهده نشد. سپس درختان در قطعه مورد نظر قطع شدند و فاکتورهای مورد اشاره در نمونه های تصادفی که در قالب طرح کاملا ً تصادفی با دو تیمار و سه تکرار ازدو قطعه برداشت شد، اندازه گیری گردید. نتایج بررسی نشان داد که جرم حجمی خاک در اثر عملیلت قطع و چوبکشی در عمق 5-0 سانتی متری ، 8 درصد درقطعه قطع افزایش یافته است.درصد تخلخل در عمق 5-0 سانتی متری ، 12درصد در این قطعه کاهش داشته است. مقاومت مکانیکی خاک در قطعه قطع 17 درصد افزایش و میزان نفوذپذیری در این قطعه 47 درصد کاهش یافته است. اندازه گیری میزان رطوبت و درصد تغییرات رطوبت نیز ، بیانگر این است که در عمق 5-0 سانتی متری ، علاوه بر میزان رطوبت ، درصد تغییرات رطوبت نیز بیشتر از اعماق تحتانی خاک بوده است.