کاربرد باکتری های باسیلوس به عنوان پروبیوتیک برای افزایش پارامترهای رشد و تولید در استخر های پرورش میگوی سفید هندی Fenneropenaeuse indicus

نویسندگان

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی عملکرد باکتری های باسیلوس به عنوان پوبیوتیک بر بازده مزارع پرورش میگو انجام پذیرفت . در این مطالعه ، میگوی سفید هندی ( F.indicus ) از مرحله PL 30 تا PL 120 دراستخرهای خاکی 100 متر مربع در سه تیمار تحت تاثیر مخلوطی از 5 گونه ازباکتری های جنس باسیلوس قرار گرفت . تیمار P ، شامل میگوهایی بود که فقط در مرحله پرورش پروبیوتیک دریافت می کردند . تیمار PP میگوهایی را دربر می گرفت که علاوه بر مرحله پرورش ، در مرحله تکثیر نیز پروبیوتیک دریافت کرده بودند و تیمار C به عنوان تیمار کنترل هیچ گونه پروبیوتیکی دریافت نمی کرد. براساس یافته های این تحقیق ، بازماندگی ، وزن تر، تولید کل ، ضریب تبدیل غذایی و ضریب رشد ویژه میگوها تحت تاثیر باکتری های باسیلوس بویژه در تیمار PP به طور چشمگیری بهبود یافت (05/0 < ?) برای مثال بازماندگی ، تولید کل و FCR در تیمارPP به ترتیب 53/88 % ،Kg/100m 2 56/25 و 73/1 و در تیمار کنترل به ترتیب 5/71 % ، Kg/100m 2 06/19 و 98/1 بود. اما از نظر طول کل و طول کاراپاس با وجود افزایش درتیمارهای پروبیوتیکی ،اختلاف معنی داری با تیمارکنترل مشاهده نشد.( 05/0 < ?)