بررسی دوام چوب تبریزی در حالت های حفاظت شده با کرئوزوت و تانالیت C

نویسندگان

چکیده

در این بررسی اثر قارچ رنگین کمان (Coriolus versicolor) بر روی برون چوب و درون چوب تبریزی
( Populus nigaravar pyramidalis) در حالت طبیعی و حفاظت شده با کرئوزوت و تانالیت C در پنج غلظت 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 5 درصد با استفاده از روش Kolleschale مورد مطالعه قرار گرفت. برای انجام این بررسی ازطرح فاکتوریل با بلوکهای کاملا ً تصادفی استفاده شد. اشباع نمونه ها با استفاده روش سلول پر (Bethell) انجام شد. نمونه ها بر روی ریسه های قارچ رنگین کمان که در داخل محفظه شیشه ای (Kolle) بر روی محیط کشت مالت اکستراکت آگار رشد کرده بودند ، قرار داده شدند. ریسه های قارچ دمای 25 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 75درصد درداخل اتاق کشت به مدت 16 هفته در روی نمونه های چوب به رشد خود ادامه دادند. پس از 16 هفته مجاورت ، کاهش جرم نمونه ها اندازه گیری شد. نتایج حاصل نشان داد که کاهش جرم درون چوب از برون چوب بیشتر بوده و اختلاف کاهش جرم کاملا معنی دار است. میان کاهش جرم و نوع ماده حفاظتی و میزان درصد نمک حفاظتی ، رابطه آماری وجود داشت. استفاده از مواد حفاظتی با غلظت های مختلف موجب افزایش دوام چوب ( درون چوب و برون چوب ) شد ، اما اختلاف میان غلظت های مختلف نمک ( پنج غلظت ) از حیث عملکرد کاهش جرم کاملا معنی دار بود. غلظت های 3 ، 4 و5 درصد نمک ، ازحیث عملکرد کاهش جرم دریک گروه قرار گرفتند . از آنجا که در غلظت 3 درصد مواد شیمیایی کمتری مصرف می شود ، به عنوان غلظت بهینه برگزیده شد. بین کاهش جرم نمونه های اشباع شده با و تانالیت C 3 درصد و کرئوزوت در مقایسه با نمونه های شاهد در سطح 1 درصد اختلاف معنی داری وجود نداشت.