بررسی اثر انواع کاغذ روزنامه بر قابلیت جوهر زدایی آن

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق ، قابلیت جوهرزدایی کاغذهای روزنامه باطله ایران ، تایلند ، شرق امریکا و غرب امریکا مورد بررسی قرار گرفت . بدین منظور نخست ، نمونه های لازم از ایران و تایلند تهیه شد. پس از آماده سازی نمونه ها و به دست آوردن ویژگیهای مواد اولیه ، جوهرزدایی به روش شست وشو با استفاده ازدستگاه جزءجزء کننده باور مک نت صورت گرفت. در پایان ، ورقه های دست ساز برای مطالعه خواص نوری با استفاده از ورق ساز استاندارد آزمایشگاهی ساخته شدند. قابلیت جوهر زدایی به دو روش اندازه گیری فاکتور قابلیت جوهرزدایی روشنی و فاکتور قابلیت جوهر زدایی سیستم رنگی Lab تعین شد.
نتایج حاصل نشان داد که کاغذ های ساخته شده از مخلوط خمیر پهن برگ و سوزنی برگ ( روزنامه های ایران ) بالاترین فاکتور قابلیت جوهرزدایی روشنی را به خود اختصاص دادند و کاغذ های ساخته شده از خمیر سوزنی برگ ( روزنامه های امریکا ) و خمیر بازیافتی ( روزنامه های تایلند ) به ترتیب دارای فاکتور قابلیت جوهر زدایی متوسط و کم بودند . نتایج مربوط به قابلیت جوهرزدایی سیستم رنگی Lab نشان داد که قابلیت جوهرزدایی کاغذهای روزنامه های ایران متوسط و تایلند کم و روزنامه های امریکا بالاترین مقدار را دارا بودند.