تهیه مدل تخمین رسوب لحظه ای در حوزه آبخیز زرین درخت

نویسندگان

چکیده

نبود اطلاعات کافی در خصوص چگونگی توزیع رسوب ناشی از هر رگبار در حوزه های آبخیز ، یکی از مشکلات قدیمی پروژه های حفاظت آب و خا ک است. تاکنون ارتباط بین دبی آب و رسوب با استفاده از معادلات توانی و صرف نظر از موقعیت دبی مورد مطالعه در هیدروگراف صورت پذیرفته است. مطالعه حاضر ، سعی بر بررسی ارتباط بین دبی آب و رسوب با استفاده از اشکال مختلف ریاضی و کمک گرفتن از رگرسیون برای تهیه معادلات جداگانه سنجه رسوب برای شاخه پایین رونده و بالا رونده در حوزه آبخیز زرین درخت در استان چهارمحال و بختیاری داشته ، و علاوه بر آن ، نحوه استفاده از آن مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که تفیک داده های اندازه گیری رسوب بر حسب موقعیت قرارگیری آنها در هیدروگراف سیل مربوطه موجب افزایش دقت تخمین از حداکثر 78 درصد در حالت کلی به بیش از 90 درصد در هریک از شاخه ها ی بالارونده و پایین رونده هیدروگراف شده که به مراتب بر دقت تخمبن ها افزوده و امکان تهیه رسوب گذارها را نیز مهیا ساخته است. نتایج ارزیابی کیفی و کمی دیدگاه پیشنهادی ، دلالت بر عملکرد مطلوب آن در برآورد رسوب نگارها دارد ، به نحوی که خطای تخمین آن کمتر از 6/32% به دست آمده است.