طبقه بندی وضعیت پوشش گیاهی و وضعیت مرتع با استفاده از داده های فراوانی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش ، از داده های فراوانی 12 سایت از سه تیپ مرتعی ، برای تعیین وضعیت پوشش گیاهی و وضعیت مرتع استفاده شد. نخست برای طبقه بندی و ضعیت این سایتها از روش سازمان جنگلبانی امریکا استفاده شد و نتایج این روش به عنوان شاهد برای ارزیابی نتایج روش فراوانی درنظر گرفته شد. به منظور تعیین وضعیت پوشش گیاهی و وضعیت مرتع با استفاده از روش فراوانی ، درصد ترکیب هر گونه ، ازروی داده های فراوانی محاسبه شد. با توجه به طبقه بندی گونه ها به سه گروه مرغوب ، متوسط و کم ارزش ، درصد ترکیب هر گروه نیز محاسبه شد. سپس با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ، دو مدل رگریسیون ایجاد شد ، مدل اول یک را بطه دو متغیره است که در آن ، متغیر های مستقل شامل درصد ترکیب گونه های مرغوب و متوسط ، و متغیر وابسته امتیاز وضعیت پوشش گیاهی است. مدل دوم ، یک رابطه سه متغیره است که علاوه بر دو متغیر مستقل مذکور ، متغیر مستقل سوم آن امتیاز خاک را تشکیل می دهد و متغیر وابسته در این مدل امتیاز وضعیت مرتع است. با مقایسه کلاس های وضعیت تعیین شده ازروش فراوانی با کلاس های وضعیت تعیین شده از روش سازمان جنگلبانی امریکا ( روش شاهد ) ، صحت حاصل شده ازرابطه اول ، 91 درصد و رابطه دوم 100 درصد به دست آمد . با توجه به اینکه کوادرات یک متر مربعی به عنوان بهترین اندازه پلات برای جمع آوری داده های فراوانی سایت های مطالعه شده شناخته شد ، با استفاده از داده های فراوانی این اندازه پلات یک راهنمای طبقه بندی وضعیت ایجاد شد. به ترتیب با وارد کردن درصد ترکیب گونه های مرغوب و متوسط در محور های عمودی و افقی این راهنما ، کلاس وضعیت پوشش گیاهی یک سایت مرتعی تعیین خواهد شد.