بررسی مشخصات الیاف و ترکیبات شیمیایی پالونیا (Paulownia fortunei ) در منطقه گرگان

نویسندگان

چکیده

درخت پالونیا ( Paulownia fortunei ) ، از جمله درختان پهن برگ خارجی است که تاکنون در منطقه گرگان به صورت سازگار رشد کرده است. درخت 8 ساله پالونیای مورد بررسی ، دارای صد در صد جوان چوب بوده است که طول الیاف آن در حلقه سالیانه اول 800/0 ملی متر و در حلقه هشتم 11/1 میلی متر است و رشد سریع پستکامبیومی طول الیاف از حلقه ششم آغاز می شود. قطر و زخامت الیاف در حلقه اول به ترتیب 31 و 14/4 و در حلقه هشتم 18/33 و 98/5 میکرومتر حاصل شده است. ضریب تغییرات برای ضخامت دیواه الیاف ، بیشترین و برای قطر الیاف ، کمترین مقدار است. قطر الیاف ، کمترین تغییرات را از حلقه سالیانه اول تا هشتم داشته است و تغییرات شاخص فیبر در چوب از 26 تا 34 بوده است. مواد استخراجی قابل حل در آب داغ به مقدار متوسط 94/6 درصد از همه بیشتر ، ولی مواد استخراجی قابل حل در استن به مفدار 05/5 درصد وهمچنین استن + الکل به مقدار 88/4 درصد تقریبا مشابه بوده است. مقدارمتوسط لیگنین در چوب 77/29 درصد بوده که با لیگنین سوزنی برگان قابل مقایسه است. مقدار متسط سلولز و همی سلولز نیز به ترتیب 55/45 و 66/24 درصد به دست آمده است.