مقایسه رشد صنوبر اورامریکن روی خاک های مختلف جلگه غرب مازندران

نویسندگان

چکیده

به منظور رشد درختان 16ساله کلن 214– I صنوبراورامریکن (Guinier (Dode)Populus X . euramericana) در خاکهای مختلف ، هفت عرصه درختکاری شده با فواصل کاشت 5*5 متر در اراضی جلگه ای غرب مازندران
( سلمان شهر کلار آباد ) انتخاب شد. در هر عرصه سه ترانسکت ( تکرار ) به ابعاد 3/33 *20 متر به طور تصادفی انتخاب و قطر برابر سینه و ارتفاع کلیه درختان صنوبر داخل آنها اندازه گیری شد. خاک عرصه ها پس از تجزیه فیزیکی - شیمیایی ، به دو رده آلفی سول و اینسپتی سول و چهار تیپ پدزولیک قهوه ای خاکستری با مواد آلی زیاد (A) ، قهوه ای جنگلی (B) ، پدزولیک قهوه ای خاکستری (C) و پسدوگلی (D) رده بندی شد. سپس رویش متوسط سالیانه قطری و ارتفاعی درختان ، رویش رویه زمینی ( در هکتار ) و رویش حجمی درختان ( در هکتار ) بر اساس تیپ های خاک مذکور محاسبه و تجزیه و تحلیل آماری ( در سطح 1 درصد ) شد. نتایج نشان داد که غیر از رویش ارتفاعی که از نظر آماری در خاک های A ، B وC یکسان بود ( 174- 168 سانتی متر ) ، در خاک هایA وB ، سایر متغیر ها ، همانند رویش قطری ( 7/1-6/1 سانتی متر ) ، رویش رویه زمینی ( 1/17-4/16 متر مکعب در هکتار) بیشتر از آنها در خاک های C وD بودند. همچنین همه متغیر های اندازه گیری شده در خاک Dاز کمترین اندازه برخوردار بودند . به طور کلی ، از نتایج این تحقیق می توان استنتاج کرد که خاک های A وB ، برای رشد صنوبر اورامریکن (کلن 214 – I ) در جنگل های جلگه غرب مازندران مناسب ترند ، از این رو گسترش درخت کاری آن ، ترجیحا ً ، روی این خاک ها توصیه می شود.