مطالعه کار یولوژیک ماهیان Barbus capito , Barbus mursa و دو گروه از Capoeta capoeta شمال ایران

نویسندگان

چکیده

دراین پژوهش،کاریوتایپ دوگونه ماهی سس از ماهیان به نام های علمی Barbus mursa و Barbus capito
ازرودخانه سفید رود و شاهرود شهرستان رودبار در استان گیلان و دو گروه از سیاه ماهی Capoeta capoeta gracilis که منطقه اول از رودخانه های سفید رود و شاهرود شهرستان رود بار در استان گیلان و نقطه دوم از رود خانه مادر سو پارک ملی گلستان در استان گلستان بودند ، مورد مطالعه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل کاریوتایپی نشان داد که تعداد کروموزوم دیپلوئید و تعداد بازوهای کروموزومی ماهیانB. capito و B. mursa به ترتیب 100=n2 ، 172=NF و 100=n2 ، 140 =NF بود.مناطق اول و دوم از سیاه ماهی Capueta capueta gracilis به ترتیب دارای تعداد کروموزوم دپلوئید و تعداد بازوهای کروموزومی 150=n2 ، 234=NF و 150=n2 ، 230=NF بودند. این گونه ها پلی پلوئید بودند و پلی مورفیسم درون گونه ای در تعداد بازو های کروموزومی دو جمعیت سیاه ماهی مشاهده شد.