تعیین الگوی پراکنش مکای گونه ملج در جنگلهای شمال ایران ( مطالعه موردی در جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود کنار ، نوشهر )

نویسندگان

چکیده

یکی از جنبه های مهم اکولوژی گیاهی ، الگوی پراکنش مکانی گیاهان است ، که آگاهی ازآن در هر منطقه از مقدمات و ضروریات بررسی پوشش گیاهان به حساب می آید. مطالعه حاضر ، در بخش نم خانه از جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود کنار صورت گرفته است. برای پی بردن به الگوی پراکنش گونه ملج ( Ulmus glabra Huds) ، روش میانگین مربعات ( Mean Square ) به کار گرفته شد. در مرحله اول ، موقعیت مکانی پایه های ملج ( هر پایه ملج ، به عنوان یک نقطه در نظر گرفته می شود ) ، در رویشگاه های طبیعی که قطر برابر سینه ای بزرگ تراز 10 سانتی متر داشتند ، با دستگاه GPS ثبت شد و در مرحله بعد ، این موقعیت ها بصورت Xو Y وارد رایانه شدند. برای طراحی شبکه با ابعاد مختلف و قرار دادن نقاط بر روی آنها ، از نرم افزار های Arcview، Arc/Info و Idrisi استفاده شد . به کارگیری این روش نشان می دهد که گونه ملج در منطقه مورد مطالعه از الگوی بینا بینی بین الگوی تجمعی و تصادفی تبعیت می کند. مشاهدات عرصه ای ، این یافته را کاملا ً تأئید می کند. این الگوی فعلی گونه ملج است و الگوی واقعی آن به احتمال زیاد ، به دیل دخالت های انسان بویژه قاچاق چوب و بیماری مرگ نارون در دهه های اخیر تغییر کرده است.