بررسی اقتصادی برداشت گونه آنغوزه در منطقه طبس

نویسندگان

چکیده

آنغوزه ( Ferula assa Feotida ) ، گیاهی چند ساله متعلق به خانواده چتریان ( Umbelliferea ) است که در دامنه وسیعی از نقاط گرمسیری ایران می روید و از سال های بسیار دور تاکنون ، جزء اقلام مهم و شاخص گیاهان دارویی و صنعتی ایران محسوب می شده است. شیرابه آنغوزه ، به عنوان آنتی اسپاسمودیک ، برطرف کننده انگل های گوارشی روده ، باد شکن و خلط آور ، مصرف دارویی دارد و اهمیت عمده این گیاه به علت ارزش صادراتی آن است.
به منظور برآورد اقتصادی برداشت این گیاه ازطبیعت ، تحقیقی به صورت موردی بر روی هفت رویشگاه آنغوزه خیز شهرستان طبس صورت گرفت. شیوه بهره برداری در منطقه مورد مطاله شامل سه مرحله بود و هر مرحله مدت زمان مشخصی داشت. با توجه به برداشت های صحرایی انجام شده و با احتساب 10 درصد افت احتمالی ، تعداد بوته مجاز به بهره برداری 3110085 بوته برآورد شد. مقادیر کمی محصول استحصالی طی یک دوره برداشت چهار ساله 96440 کیلوگرم و ارزش ریالی درآمد ناخالص ، معادل 12657843320 ریال برآورد شد که چنانچه هزینه اجرایی معادل 6627342755 ریال از درآمد ناخالص کسر شود ، درآمد کل با محاسبه ارزش افزوده معادل 6030500565 ریال به دست خواهد آمد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بهره برداری آنغوزه ، فعالیت اقتصادی سود آوری بوده و هر ساله ضمن ایجاد اشتغال زایی ، از ارزش صادراتی قابل توجهی نیز برخورداراست.