بررسی سرعت امواج اولتراسونیک و خواص مکانیکی در زوایای مختلف تخته خرده چوب

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، مدول الاستیسیته ، مدول گسیختگی ، مقاومت برشی و سرعت اواج اولتراسونیک تخته خرده چوب درزوایای مختلف نسبت به جهت ساخت در فواصل 15 درجه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که سرعت اولتراسونیک و مدول الاستیسیته در جهت ساخت بیشترین مقدار را دارد و با افزایش زاویه کاهش یافته و در زاویه 90 درجه ( عمود بر جهت ساخت ) به حداقل می رسد. این روند برای مقاومت برشی و مدول گسیختگی مشاهده نشده است. مدول الاستیسیته همبستگی بیشتری را نسبت به مقاومت برشی و مدول گسیختگی با سرعت امواج اولتراسونیک نشان داد. این همبستگی بین مدول الاستیسیته و سرعت امواج اولتراسونیک درلایه سطحی تخته خرده چوب بیشتر از لایه مرکزی مشاهده شده است. همچنین نسبت مدول های الاستیسیته در جهات مختلف ، هرسونایکسانی بیشتری را نسبت به سرعت امواج اولتراسونیک و مدول گسیختگی در تخته خرده چوب نشان می دهد.