بررسی غلظت فلزات سنگین ( روی ، مس ، آهن ، کروم و سرب ) در رسوبات سطحی سواحل بندرعباس

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ، به بررسی غلطت عناصر ناشی از فعالیتهای صنعتی و اقتصادی بر روی محیط زیست دریایی سواحل بندرعباس پرداخته شده است. بدین منظور 9 مقطع عمود بر خط ساحل در نظر گرفته شده و روی هر مقطع 3 ایستگاه مشخص شد ، سه مقطع در شرق شهر بندرعباس و 6 مقطع درغرب آن ( اسکله شهید باهنر تا غرب مجتمع کشتی سازی ).در هر ایستگاه دو بار نمونه برداری صورت گرفت و میزان فلزات روی ، مس ، آهن ، کروم و سرب توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. کلیه مراحل نمونه برداری و تجزیه و تحلیل بر اساس روش استاندارد
(1989 MOOPAM , ) انجام شد. تجزیه و تحلیل رسوبات نشان داد که غلظت مس به طور میانگین معادل
ppm 2/32 ، کروم ppm 9/71 ، روی ppm 3/68 ، آهن g / kg5/34 و سرب ppm 4/3 است که به جز کروم بعقیه فلزات غلظت کمتری نسبت به استاندردهای جهانی داشتند. فلزات با نمونه های شاهد منطقه نیز مقایسه شد ، که نشان داد منطقه آلوده به مس ، روی و کروم است ، از این رو می توان گفت که فعالیتهای صنعتی و تجاری در منطقه موجب آلودگی مس ، روی و کروم شده است. ضریب همبستگی بین عناصر نشان می دهد که منابع آلاینده مس ، روی ، کروم و سرب یکسان است، ولی آهن با توجه به پراکندگی آن در منطقه منشا زمینی دارد. محاسبات این تحقیق آماری با استفاده از برنامه SPSS انجام شد.