دوره و شماره: دوره 59، شماره 1 - شماره پیاپی 1000092، مهر 1385 (3) 
بررسی امکان استفاده از روش ژئومورفولوژی برای مطالعات خاک شناسی در منابع طبیعی

ابوالفضل معینی؛ محمد جعفری؛ علی سلاجقه؛ سادات فیض نیا؛ فریدون سرمدیان


بررسی کمی و کیفی پارک جنگلی طرق مشهد

مهدی کلاهی؛ وحید اعتماد؛ منوچهر نمیرانیان؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ ابراهیم خسروجری


بررسی بازار کاغذ های مصرفی صنعت دخانیات کشور

هادی رحمانی؛ سعید امیری؛ داود پارسا پژوه؛ علی رفیقی


بررسی امکان استفاده از آنزیم زایلاناز در پیش رنگبری خمیر کاغذ کرافت راش

علی اکبر عنایتی؛ رضا ابراهیمی مجدر؛ حسین رسالتی؛ داود پارسا پژوه