ازدیاد غیر جنسی نوئل آبی ، 'Koster'Picea pungens ، از طریق پیوند و قلمه زنی ، تحت تیمارهای مختلف هورمونی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی روش ازدیاد غیر جنسی کلون نوئل آبی ('Koster'Picea pungens ) دو آزمایش جداگانه طراحی و طی آن دو روش معمول پیوند نوئل ، تحت دو تیمار هورمونی مختلف بر روی پایه نوئل سبز ( P. excelsa ) درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی انجام شد. در آزمایش دوم نیز اثر تیمارهای مختلف هورمونی در ازدیاد این کلون به صورت تجزیه مرکب و در دو زمان و هربار در سه تکرار بررسی شد. در آزمایش اول، تیمار هورمونی پیوندک در مقایسه با شاهد ، 15 درصد افزایش در گیرایی پیوند نشان داد ، همچنین روش پیوند جانبی کنده ای سبب افزایش 19 درصدی در میزان موفقیت پیوند نسبت به روش پیوند جانبی زیر پوستی شد. در آزمایش دوم ، تیمار هورمونی ، در تمام شاخص های مورد اندازه گیری ، در سطح 5 درصد اختلاف معنی دار نشان داد . اثر زمان بر طول ریشه نیز در سطح 5 درصد اختلاف معنی دار نشان داد. بیشترین درصد ریشه زایی ، بیشترین تعداد ریشه نابجا و بیشترین درصد قلمه های کالوس دار به ترتیب در تیمارهای 8000،4000، و 2000 پی پی ام IBA حاصل شد. در ضمن بیشترین میانگین طول ریشه مربوط به تیمار 2000 پی پی ام IBA و مربوط به قلمه زنی اواخر مرداد است.