روشی برای محاسبه مساحت واقعی اراضی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS)

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش که در بخشی ازجنگل آموزشی و پژوهشی خیرودکنار دانشکده منابع طبیعی ، با شیب متوسط 76 درصد ، به انجام رسید روشی برای برآورد مساحت واقعی با استفاده از شیب شیب ارائه گردید که کاربرد فراوانی در مدیریت منابع طبیعی دارد . تجزیه و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده ، ارتباط معنی دار بین هر دو سطح تصویری و سطح واقعی با شیب منطقه را نشان داد. اما بین خود این دو عامل ارتباط معنی داری دیده نشد. معنی دار نبودن اختلاف سطح واقعی و سطح تصویری تاییدی بر اثر توام سطح تصویری و شیب بر سطح واقعی است.برای تعیین مساحت واقعی ، میتوان در معادله ارائه شده توسط نویسندگان ( معادله 1 ) از میانگین شیب منطقه استفاده کرد.هر چند به منظور افزایش دقت ، برآورد شیب تک تک سلولها به میانگین شیب آنها ارجحیت دارد. نمودارهایی ( 5 و 6 ) ارائه شده است که با در اختیار داشتن هر یک از عوامل شیب یا درصد اختلاف سطح به سادگی می توان عامل بعدی را تعیین کرد . تاشیب 55 درصد ، اختلاف مساحت واقعی و تصویری کمتر از ده درصد سطح تصویری است.