بررسی تولید خمیر کاغذ کرافت رنگبری شده از چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس ( Eucalyptus cameldulensis )

نویسندگان

چکیده

اکالیپتوس کاملدولنسیس گونه سریع الرشدی است و پراکندگی گسترده ای در کشور ما دارد که با توجه به محدودیت جنگل های شمال ، به عنوان ماده اولیه مناسب می تواند مطرح شود. دراین تحقیق امکان تهیه خمیر کاغذ کرافت از این گونه با دمای پخت 160 و 170 درجه سانتی گراد و نسبت 5 برای W : L و سولفیدیته 25 درصد به عنوان عوامل ثابت و زمان های پخت 5/1 ، 2 ، 3 و 5/3 ساعت و قلیائیت فعال 18 ، 19 و 22 درصد به عنوان عوامل متغیر بررسی شده است. با توجه به دست یابی به بازده 02/40 % و عدد کاپای 45/30 ، پخت با زمان 3 ساعت و قلیائیت فعال 19 و دمای 160درجه سانتی گراد به عنوان بهترین حالت تولید خمیر برگزیده شد. رنگبری خمیر کرافت اکالیپتوس با اکسیژن انجام شد و روشنی از 15 درصد به 89/67 درصد رسید که شفافیت مناسبی برای کاغذ روزنامه است. برای انجام مطالعات درجات روانی csf 400 ، 450 و 500 میلی لیتر مبنای کار قرار گرفتند که با توجه به نتایج تجزیه واریانس ، کاغذ حاصل از خمیر دارای درجه روانی 400 خصوصیات مقاومتی مطلوب تری است.