تحلیل آماری الگوی پرا کنش مکانی گونه های درختی در مناطق قامیشله مریوان

نویسندگان

چکیده

این مقاله الگوهای مکانی گونه های درختی libani Quercus ، infectoria Quercus ، Quercus barantii، Pyrus syriaca و Crataegus pontica را در جنگل شمال مریوان ( قامیشله) از نظر آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. مطالعه الگوهای مکانی در مدیریت اکولوژیک مناطق جنگلی کاربرد وسیعی دارد. منطقه زاگرس شمالی با اقلیم مرطوب سرد پوشش درختی متراکمی را بویژه در دامنه های مرطوب تر ایجاد کرده ، به طوری که توزیع این پوشش را تحت تأثیر قرار داده است. در این تحقیق از روش نمونه برداری تصادفی سیستماتیک برای آزمون الگوهای مکانی مختلف استفاده شد. روشهای تعیین الگوی مکانی در این مطالعه شامل روش عمومی ، مدلهای توزیع ( پواسون و دو جمله ای منفی ) و شاخص های کمی ( شاخص گرین و شاخص استاندارد شده موریسیتا) است. روش عمومی ، الگوی کپه ای را برای گونه های درختی مشخص کرد. مدل توزیع پواسون الگوی کپه ای را برای گونه های درختی به اثبات رساند. مدل توزیع دوجمله ای منفی با استفاده از روش آزمون کای اسکویر الگوی مکانی کپه ای را برای گونه infectoria Quercus نشان داد ، ولی سایر گونه ها از این الگو تبعیت نکردند . مدل توزیع دو جمله ای منفی با استفاده از روش برازش با آماره U ، الگوی کپه ای را برای گونه درختی مشخص کرد. شاخص استانارد شده موریسیتا و شاخص گرین وجود الگوی مکانی کپه ای را برای گونه های درختی نشان دادند. در این تحلیل شاخص گرین و مدل توزیع دو جمله ای منفی با روش برازش با آماره U ، برای ارزیابی برازش داده ها با الگوی کپه ای مناسب تشخیص داده شد.