بررسی تاثیر جهت دهی تراشه ها و مقدار رزین بر خواص تخته تراشه ساخته شده از صنوبر

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق برای بررسی تأثیر جهت دهی تراشه و مقدار رزین بر خواص تخته تراشه ، تخته هایی با سه نوع جهت دهی تراشه ها ( تخته هایی با پراکنش تصادفی تراشه ها ، تخته های با لایه های سطحی جهت دار در جهت طولی تخته و لایه میانی تصادفی و تخته های دارای هر سه لایه جهت دار که تراشه های لایه های سطحی در طول تخته و تراشه های لایه میانی عمود برلایه های سطحی قرار می گرفتند) و در دو مقدار رزین فنل – فرمالدیید
( 5 و 7 درصد ) با ضخامت 10 میلی متر ، زمان پرس 3 دقیقه و درجه حرارت 200 درجه سانتی گراد از تراشه های صنوبر ساخته شدند. خواص فیزیکی و مکانیکی تخته های ساخته شده مطابق با استاندارد 1037ASTM D اندازه گیری شد. نتایج حاصل نشان داد که جهت دهی تراشه های لایه های سطحی در جهت طول تخته اثر معنی داری بر خواص خمشی تخته های ساخته شده دارد و موجب افزایش چشم گیر مدول الاستیسیته و مدول گسیختگی ( به ترتیب 51 و 46 درصد ) در مقایسه با تخته های با پراکنش تصادفی تراشه ها می شود. جهت دار کردن تراشه های لایه مغزی تأثیری بر خواص خمشی نشان نداد ، ولی سبب کاهش معنی دار مقاومت برشی موازی با سطح تخته ها شد. همچنین در تخته های با سه لایه جهت دار ( تراشه های لایه میانی در عرض تراشه های لایه های سطحی ) مقادیر جذب آب و واکشیدگی ضخامت به طور معنی داری کمتر از سایر تخته ها بود . افزایش مقدار رزین اثر معنی داری بر کلیه خواص مورد مطالعه نشان داد و به بهبود این ویژگی ها منجر شد.