بررسی امکان استفاده از آنزیم زایلاناز در پیش رنگبری خمیر کاغذ کرافت راش

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش امکان استفاده از آنزیم زایلاناز در پیش رنگبری خمیر کاغذ و کرافت راش بررسی شد آنزیم زایلاناز تجارتی حاصل از قارچ trichoderma virida در مقادیر 25 و50و100 واحد و سطوح زمانی 12و16و20 ساعت بر خمیر کاغذ تاثیر داده شد و سپس رنگبری اصلی با دو توالی B1 (هیپوکلریت 2 درصد بازمان 1 ساعت +استخراج قلیایی +هیپوکلریت 5/1 درصد با زمان 2 ساعت ) و B2 (هیپوکلریت 2 درصد بازمان 2 ساعت +استخراج قلیایی +هیپوکلریت 5/1 درصد با زمان 2 ساعت) انجام شد نتایج نشان داد نمونه های تیمار شده با آنزیم که با توالی B2 رنگبری شده اند، نسبت به نمونه های رنگبری شده با توالی B1 عدد کاپای پایین تر درصد درجه روشنی بالاتر و درجه زردی کمتری دارند صرف نظر از نوع توالی رنگبری نمونه هایی که در آنها مقدار آنزیم 25 واحد و زمان تاثیر آنزیم 16 ساعت است پایین ترین عدد کاپا بالاترین درصد درجه روشنی و پایین ترین درصد درجه زردی را به خود اختصاص داده اند مقادیر عدد کاپا درصد درجه روشنی و درجه زردی در تیمار شاهد که با توالی B1 به ترتیب برابر 2/11 و4/46 و 3/43 درصد و در تیمار شاهد که با توالی B2 رنگبری شده اند به ترتیب برابر 9/8 و 4/55 و7/29 درصد است این مقادیر در نمونه های تیمار شده با آنزیم به تعداد 25 واحد و زمان تاثیر 16 ساعت که با توالی B1 رنگبری شده اند به ترتیب به 21/10 و4/57و5/26 درصد و در نمونه های تیمار شده با آنزیم به تعداد 25 واحد و زمان تاثیر 16 ساعت که با توالی B2 رنگبری شده اند به ترتیب به 29/7و5/65و3/22 درصد رسیده است با افزایش مقدار آنزیم و زمان تاثیر آنزیم بازده افت بیشتری پیدا کرده است درتیمارهای با آنزیم به تعداد 25 واحد و زمان تاثیر 16 ساعت درصد بازده حد متوسط تغییرات را به خود اختصاص داده است به این ترتیب صرف نظر از توالی رنگبری مقدار آنزیم 25 واحد و زمان تاثیر 16 ساعت به عنوان تیمار بهینه آنزیمی پیشنهاد می شود .