بررسی بازار کاغذ های مصرفی صنعت دخانیات کشور

نویسندگان

چکیده

نقش فرآورده های کاغذی در زندگی بشر بر هیچ کس پوشیده نیست . این تحقیق از زاویه ای متفاوت به کاغذ و الیاف سلولوزی نگریسته و نقش و سهم آن را در صنعت و تجارت دخانیات و ساخت و بسته بندی سیگار بررسی کرده است. درساخت و بسته بندی سیگارت ها ، انواع کاغذ و الیاف از قبیل کاغذ سیگارت ، چوب پنبه ، پلاگ راپ ، اتیکت ، لیبل ، باندرول ، کاغذ فویل ( فویل آلومینیوم ) ، الیاف استات سلولز ، مقوا و کارتن دخالت مستقیم دارند. وزن مجموع فراورده های کاغذی و سلولزی برای تولید یک میلیون نخ سیگارت فیلتر دار سایز بزرگ حدود 469 کیلو گرم و قیمت خرید آن ( برای سال 82 ) 7676390 ریال است. این میزان برای سیگارت فیلتر دار سایز کوچک 251 و بدون فیلتر سایز بزرگ و کوچک به ترتیب 235 و 148 کیلو گرم است.همچنین با درنظر گرفتن حدود 5 درصد افزایش قیمت برای هر سال ( بر حسب روند جاری سال های قبل ) مقدار هزینه مورد نیاز برای خرید این فراورده ها برای تولیدات آینده ( از سال 1382 تا 1385 ) به ترتیب برابر 86218 ، 102747 ، 122158 ، 142523 میلیون ریال برآورد شد. همچنین سهم قیمت کاغذ درتولید یک نخ سیگارت در سال 82 برای سیگارت فیلتر دار بزرگ و کوچک 6/7 و 9/3 ریال و بدون فیلتر بزرگ و کوچک 2/2 و 5/2 ریال بدست آمده و میانگین ضایعات کاغذی و سلولوزی با مصرف سالانه حدود 4600 تن حدود 371 تن تعیین شده است.