جوهر زدایی کاغذ روزنامه و مجله باطله قسمت دوم : بررسی تأثیر استفاده از خمیر جوهر زدایی شده بر ویژگی خمیر CMP داخلی

نویسندگان

چکیده

در حال حاضر ، کاغذ روزنامه از خمیر CMP حاصل از چوب پهن برگان در ترکیب با خمیر الیاف بلند وارداتی در کشور تولید می شود. با توجه به محدودیت تامین مواد اولیه سلولوزی ، امکان استفاده از خمیر جوهرزدایی شده (DIP ) به جای بخشی از خمیر CMP داخلی و نیز کاهش مصرف خمیر الیاف بلند وارداتی دراین تحقیق بررسی شد. در این زمینه خمیر کاغذ جوهر زدایی شده حاصل ازمخلوط کاغذ های روزنامه و مجله باطله داخلی با نسبت های 10 ، 20 و30 در صد با خمیر CMP داخلی و خمیر الیاف بلند وارداتی ترکیب شده و خواص نوری و مکانیکی کاغذ هلی دست ساز حاصل از هر یک از ااین ترکیب ها اندازه گیری شد. بهترین ترکیب از نظر مجموعه خواص نوری و مکانیکی با محاسبه معادله نرمال سازی و امتیاز تعلق یافته به هریک از ترکیب ها مشخص شد. محاسبات نشان داد که در صورت استفاده از خمیر جوهرزدایی شده نوع 1 ( تهیه شده با استفاده از EDTA به عوان ماده کی لیت کننده ) ، ترکیب حاوی 20 درصد از خمیر جوهرزدایی شده مذکور دارای بیشترین امتیاز و بهترین رتبه به لحاظ مجموعه خواص نوری و مکانیکی کاغذ های حاصل است. در مورد خمیر جوهرزدایی رشده نوع 2 ( تهیه شده با استفاده از EDTA به عنوان ماده کی لیت کننده ) ، بیشترین امتیاز تعلق گرفته و به ترین رتبه مربوط به ترکیبی است که در آن در از مقدار 30 درصد خمیر جوهرزدایی شده استفاده شده است. همچنین درصورت استفاده از 20 درصد خمیر جوهرزدایی نوع 1 در ترکیب با خمیرهای CMP داخلی و الیاف بلند وارداتی ، مناسب ترین مقدار مصرف خمیر الیاف بلند در سطح 17 درصد است و نمی توان آن را کاهش داد. در مورد استفاده از 30 درصد خمیر جوهرزدایی شده نوع 2 در ترکیب با خمیرهای CMP داخلی و الیاف بلند وارداتی نیز مناسب ترین مقدار مصرف خمیر الیلف بلند در سطح 17 در صد است ، ولی می توان این مقدار را تا 12 درصد نیز کاهش داد و به جای آن از خمیر جوهر زدایی شده نوع 2 استفاده کرد.