بررسی کمی و کیفی پارک جنگلی طرق مشهد

نویسندگان

چکیده

پارک جنگلی طرق با وسعتی معادل 164 هکتار ، دارای تیپ های درختی پهن برگ خالص ، پهن برگ مخلوط و سوزنی برگ خالص است. به منظور بررسی و ضعیت کمی و کیفی این جنگلکاری ها ، اقدام به آماربرداری با استفاه از شبکه منظم تصادفی ( 110 * 80 متر ) شد وبه منظور شناخت وضعیت خاک و نقش آن در شادابی درختان ، سه نیمرخ خاک حفر شد. بر اساس نتایج به دست آمده در حدود 79 % پوشش درختی پارک را گونه های پهن برگ و 21 % آن را گونه های سوزنی برگ بخصوص کاج سیاه تشکیل داده است. چنار ، کاج سیاه ، اقاقیا و زبان گنجشک به ترتیب 33،21،19و 18 درصد بیشترین فراوانی تعداد در هکتار در سطح کل پارک است . سایر گونه ها از درصد کمتری برخوردار بودند. نتایج آزمایش های خاک به روش تجزیه مولفه های اصلی ( PCA) نشان داد که خاک پارک با بافتی متوسط و آهکی ، از نظر مواد غذایی و رطوبت فقیر است و به همان دلیل بیشتر درختان پارک شادابی متوسط و ضعیف دارند و تا به حال حدود 18% از کل درختان پارک قطع شده اند. باتوجه به موفقیت نسبی گونه های آیلان ، زبان گنجشک و کاج سیاه ، این گونه ها برای جنگلکاری های آتی پیشنهاد می شوند.