بررسی عوامل مؤثر بر میزان موفقیت جوجه آوری سنقر تالابی (Circus aeruginosus) به عنوان یک گونه چتر در تالاب های بین المللی آجی گل ، آلا گل و آلما گل در دشت ترکمن صحرا

نویسندگان

چکیده

عوامل تهدید کننده تالاب های بین المللی آجی گل ، آلا گل و آلما گل در دشت ترکمن صحرا در استان گلستان با مطالعه میزان موفقیت جوجه آوری سنقر تالابی به عنوان یکی از گونه های چتر در بوم سازگان های مذکور از بهمن 1377 لغایت خرداد 1378 بررسی شد بدین منظور طی دو دوره جوجه آوری 31 آشیانه شامل 131 تخم ، 62 جوجه و 28 پرنده جوان پایش شده و روزانه عوامل مؤثر بر جوجه آوران و موفقیت جوجه آوری آنها اندازه گیری شد. در مجموع میزان موفقیت جوجه آوری این گونه چتر به دلیل مشکلات بسیار موجود در حدود 37/21 درصد برآورد شد که تقریبا ً 50 درصد این میزان در اروپاست. عوامل تهدید کننده حیات وحش این تالاب ها بخصوص پرندگان بومی و مهاجر جوجه آور ، شامل افزایش عمق آب و به زیر آب رفتن زیستگاه های پرندگان جوجه آور ، تغییرات غیر قابل پیش بینی سطح آب ناشی از بهره برداری بی رویه از آب تالاب برای مصارف آبزی پروری و خشکی سریع آب در محل های جوجه آوری و در نتیجه آن ، دست یابی طعمه خواران زمینی بخصوص پستانداران گوشتخوار به آشیانه ها و تخریب یا ترک آشیانه ها ناشی از چرای مفرط پوشش گیاهی حاشیه ای و بن در آب در بخش هایی از تالابها توسط گاوهای بومیان منطقه تعیین شد. از این رو در مجموع عدم توازن و هماهنگی بهره وری کنونی با توان طبیعی بوم سازگان های منطقه و بهره کشی از آنها و نیز عدم توجه به چرخه زیستی و نیازمندی های فصلی حیات وحش این تالاب ها به عنوان مهم ترین عامل در تهدید تنوع زیستی در این تالاب ها معرفی می شود.