بررسی میزان برخی از عناصر سنگین در آب ، رسوبات و عضله شاه میگوی آب شیرین ( Astacus leptodactylus) دررودخانه عباسای شهرستان نور

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق میزان برخی از عناصر سنگین در آب ، رسوبات و عضله شاه میگوی آب شیرین رودخانه عباسای شهرستان نور اندازه گیری شد. نمونه برداری از آب ، رسوبات و عضله شاه میگو در 6ایستگاه در طول رودخانه در شهریور 1382 انجام گردید. پس از هضم شیمیایی نمونه ها ، میزان عناصر سنگین آنها توسط دستگاه جذب اتمی قرائت شد. میانگین میزان عناصر مس Cu، سرب Pb، کادیوم Ca ، کروم Cr، روی Zn، باریوم Ba، و آهن Fe در آب ایستگاههای مورد مطالعه در رو دخانه عباسا به ترتیب 95/6 ، 33/1 ، 62/2 ، 28/3 ، 2/124 ، 96/134 و 06/5 میلی گرم بر لیتر بود که از لحاظ استاندارهای جهانی برای آشامیدن مناسب نیست ، اگر چه می تواند در کشاورزی و آبزی پروری مورد استفاده قرار گیرد. میزان عناصر سنگین در رسوبات نیز در محدوده قابل تحمل آبزیان بوده است. میانگین میزان عناصر سنگین در عضله شاه میگو در ایستگاه های مورد مطالعه به ترتیب مس 73/45، سرب 44/2، کادیوم 27/3، کروم 40/3، روی 20/184، باریوم 12/145و آهن 66/9 میلی گرم بر کیلو گرم وزن خشک است که کمتر از حد استانداردهای بهداشتی برای مصارف انسانی است. همبستگی معنی دار و مستقیمی بین میزان عناصر سنگین در آب ، رسوب و عضله شاه میگو در رودخانه عباسا وجود دارد.