بهبود ویژگی های نوری خمیر سودای باگاس با استفاده از رنگبری تکمیلی به وسیله هیدروسولفیت سدیم

نویسندگان

چکیده

خمیر کاغذ سودای باگاس با هیپوکلریت سدیم و هیدروسولفیت سدیم براساس توالی های اکسایشی – کاهشی به طور معکوس رنگبری شد . ویژگی نوری خمیر تهیه شده پس از رنگبری تعیین گردید . به این منظور تیمارهای کهنه سازی نوری و حرارتی تسریع شده انجام شد و ویژگی هایی همچون روشنی ، سفیدی، فاکتور زردی ، فاکتور سبزی ، و قدار جذب و پخش نور در مراحل قبل و بعد از تیمار انداره گیری شدند.
همچنین در این بررسی اثر درصد خشکی خمیر کاغذ و یون فلزی Fe و عوامل کی لیت ساز بر رنگین شدن کاغذ مطالعه شد . نتایج نشان داد که استفاده از یک مرحله رنگبری کاهشی پس از رنگبری با هیپوکلریت سدیم در مقایسه با رنگبری کاهشی – اکسایشی ، ویژگی های نوری بهتری به کاغذ می بخشد.