آنالیز منطقه ای جریانهای کم در حوزه های آبخیز استان تهران

نویسندگان

چکیده

در طراحی و اجرای پروژ های آبی کوچک در کشور عمدتا به براورد سیل توجه شده و به مساله خشکسالی در برنامه ریزی منابع آب کمتر اهمیت داده شده است . در این تحقیق برای براورد جریان کم با تداوم 30 روزه در حوزه های آبخیز در استان تهران تعداد 12 ایستگاه هیدرو متری که دارای شرایط مناسب از نظر طولی دوره آماری بودند ، انتخاب شد . سپس آمار دبی حداقل 30 روزه ایستگاه های منتخب استخراج شد و مقادیر جریان کم در دوره بازگشتهای مختلف تعیین گردید. به منظور تعیین حوزه های آبخیز همگن 19 پارامتر موثر در رژیم جریان کم مانند پارامترهای مورفومتری ، اقلیمی و زمین شناسی به وسیله سیستم اطلاعات جعرافیایی براورد گردید. با استفاده از روش آماری تجزیه و تحلیل عاملی از بین 19 پارامتر موثر در جریان کم که کمترین همبستگی را با هم نشان دادند انتخاب شدند. این عوامل به ترتیب اهمیت شامل مساحت ، بارش متوسط سالانه ، متوسط وزنی نفوذ پذیر ناچیز و شیب متوسط حوزه بودند که 36/99 درصد از تغییرات در داده های اصلی را توضیح می دهند . سپس مناطق همگن هیدرولوژیک با استفاده از روش تجزیه و تحلیل خوشه ای مشخص گردید . در ادامه تحلیل منطقه ای به روشهای رگسیون چندگانه و شاخص جریان کم برای مناطق همگن و کل منطقه صورت گرفت . در نهایت بمنظور مقایسه و ارزیابی صحت و کارایی مدل های براورد اطلاعات چهار ایستگاه شاهد مقایسه گردید. نتایج نشان می دهد که در مناطق مورد مطالعه ، روش رگسیون چند متغییره از روش شاخص جریان کم می باشد . این نتایج با نتایج عمده تحقیقات همخوانی دارد.