تاثیر عملیات کشاورزی (دیم کاری ) در تخریب اراضی در استان زنجان (خدابنده)

نویسندگان

چکیده

کشور ایران از جمله کشورهایی است که در کمربند بیابانی دنیا قرار گرفته است .و این نکته باعث شده است تا در کنار مسئله استعداد ذاتی ایران برای بیابانی شدن ، برخورد نادرست انسانها با منابع طبیعی این روند را تشدید کند. یکی از نکاتی که در اینجا باید به آن توجه شود مسئله کشاورزی است که در کشور ما کمتر به آن اهمیت داده شده است . به همین منظور لازم است تا تحقیقاتی بر روی اراضی کشاوری صورت گیرد تا برای هر منطقه مشخص گردد که آیا کشاوری منجر به تحریب ارضی می شود یا خیر؟ برای دستیابی به این منظور منطقه ای در خدابنده در استان زنجان به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب و با توجه به مطالعات خاکشناسی انجام شده ، بلوکهایی در آن متمایز گردید و سپس انواع کشاورزی را در این بلوکها در قالب طرح بلوکهاب کامل تصادفی مورد مقایسه قرار دادیم نقشه های مختلف منطقه شامل شیب ، جهت ، طبقات ارتفاعی به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه شد . مطالعات فاکتورها در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی نشان داد که بین تیمارها اختلاف معنی داری وجود دارد و مقایسه میانگین تیمارها ، به روش مقایسه میانگین دانکن تیمارها ، ارضی دیم پر شیب (بالاتر از 8 درصد)را در مجموع به عنوان نامناسب ترین تیمار با توجه به امتیاز دهی هر یک از فاکتورها و تیمار ارضی آبی چند کشتی را بعنوان بهترین تیمار معرفی کرد .