بررسی و مطالعه جوانه زنی در گونه درمنه کوهی

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی مقدار جوانه زنی در گونه درمنه کوهی انجام گرفت . به این منظور بذر مورد نظر از منطقه ورداورد کرج در اواخر آبان 1381 جمع آوری گردید . آزمایشات در قالب طرح کاملا تصادفی در ازمایشگاه بذر دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد . در این برسی درصد جوانه زنی بذور گرداوری شده از سه ارتفاع مختلف در شرایط روشنایی و تاریکی و همچنین در دو زمان متفاوت با هم مقایسه شدند که نتایج زیر بدست آمد . درصد جوانه زنی اندازه گیری شده در دو زمان ، نشان داد که بذرهای گرداوری شده از ارتفاع 2200 متر از مقدار بیشتری در مقایسه با دو ارتفع 1800 و 2400 متری برخوردار هستند . همچنین درصد جوانه زنی در شرایط روشنایی بیشتر از درصد جوانه زنی در شرایط تاریکی بوده اما سرعت جوانه زنی در شرایط تاریکی بیشتر بوده است . در مقایسه درصد جوانه زنی در دو زمان مختلف مشاهده شد که با گذشت 6 ماه از جمع آوری بذر و نگاه داری آن در شرلیط دمایی یخچال (5-4 درجه سانتیگراد) 10 الی 17 درصد به قوه نامیه بذور اضافه خواهد شد .