توزیع تناوب سیل مشتق شده بر اساس آبنمود واحد لحظه ای ژئومورفو کلیمانتیک و تابع چگالی بارش مازاد حوزه (مطالعات موردی حوزه مند رجان

نویسندگان

چکیده

روش توزیع تناوب سیل مشتق شده با استفاده از تئوری آبنمود واحد لحظه ای ژئومورفوکلیماتیک به عنوان مدل بارش – رواناب ، توزیع توامان شدت و مدت بارش به همراه معادله نفوذ فیلیپ برای براورد توزیع تناوب سیل در یکی از زیر حوزه های سد زاینده رود به کار برده شد . این روش مذکور با استفاده از پارامترهای خاک در حالت عادی براورد ضعیفی را از خود نشان می دهد ، در حالی که با استفاده از پارامترها خاک در حالت کلیماکس اقلیمی دقت خوبی را ارایه می کند. همچنین مشخص شد که براورد سیل با این روش برای دوره بازگشت های بالا دقت مناسبی ندارد