تعیین نسبت نیکل و وانادیوم ناشی از آلودگی های نفتی در صدف خوراکی و مروارید ساز در حاشیه سواحل استان هرمزگان

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت خلیج فارس در بهره برداری و انتقال سوختهای فسیلی و همچنین حوادث سیاسی منطقه ای همواره مقادیر زیادی از آلاینده ها به این اکوسیستم آبی و آبزیان وارد می گردد . وانادیوم و نیکل بعنوان دو شاخص آلودگی نفتی هستند که قرار گرفتن طولانی در معرض آنها سبب تاثیرات مضری بر سلامت انسان از جمله حساسیت شدید می شود ، در این پژوهش به بررسی نسبت این عناصر و مقدار آنها با نمونه برداری از صدفهای خوراکی از 4 ایستگاه در سواحل استان هرمزگان و جزیره هرمز و همچنین نمونه برداری از صدفهای مروارید ساز از 4 ایستگاه در جزیره هندرابی در پاییز و زمستان 1381 صورت پذیرفت ، که پس از زیست سنجی و توزین صدفها ، هزم شیمیایی نمونه ها طبق روش استاندارد بین المللی صورت گرفت . مقدار عنصر نیکل توسط دستگاه جذب اتمی فیلیپس مدل PU 9400 و نیز مقدار عنصر وانادیم توسط دستگاه جذب اتمی شیمادزو مدل G-670 در پوسته و عضله صدفها اندازه گیری گردید .نتایج حاصله بیانگر آن است که :
- میانگین عنصر نیکل و وانادیم در صدف خوراکی به ترتیب 32/6 و 77/0 و در صدف مروارید ساز به ترتیب 44/3 و 76/0 میلیگرم بر کیلوگرم است که در عضله و پوسته در مقایسه با حدود استاندارد بیشتر از آن می باشد و در هر دو مورد میانگین این عناصر در پوسته بیشتر از عضله می باشد .
- نسبت های حاصله از وانادیم به نیکل در مقایسه با همین نسبت در پایه های نفتی مختلف منشا مشخصی را تعیین نمی نماید در حالیکه تن های منشا وانادیم را آلاینده های نفتی و منشا نیکل را علاوه بر منابع نفتی موارد دیگری تشکیل می دهد .
- بین مقدار تجمع نیکل و وانادیم در پوسته و عضله صدف هیچگونه همبستگی با داده های بیومتری صدف وجود ندارد در حالی که بین مقدار وانادیم در پوسته و عضله همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد ، بین مقدار نیکل و وانادیم در عضله همبستگی معنی دار و منفی وجود دارد . تنها بین وانادیم پوسته و طول صدف مروارید ساز همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد و نیز بین مقدار نیکل در عضله و طول پاشنه همبستگی معنی دار و منفی وجود دارد .