غنی سازی ناپلیوس آرتمیا ارومیانا با امولسیون اسیدهای چرب و بررسی متابلیسم HUFA تحت انکوباسیون سرد

نویسندگان

چکیده

یکی از بخشهای اساسی در ابزی پروری ، تامین غذای مناسب است که معمولا تا 50 درصد هزینه های صرف شده را به خود اختصاص می دهد . مقدار اسید های چرب فوق غیر اشباع(از شاخصهای اصلی برای تعیین ارزش غذایی مواد مورد استفاده در تغذیه لارو آبزیان به شمار میاید . اسیدهای چرب مذکور نقش بسیار مهمی در حفظ سلامتی ، رشد و بقای لارو آبزیان دارند. به این لحاظ روشهای غنی سازی به منظور افزایش HUFA در ناپلیوس آرتمیا ابداع و توسعه یافته است .
در ترکیب آرتمیای ارومیه ایکوزاپنتانوئیک اسید (EPA) بسیار کم و داکوزاهگزانوئیک اسید (DHA) در حد صفر است . لذا غنی سازی آن قبل از آنکه به مصرف لارو آبزیان برسد ضروری است . در این تحقیق غنی سازی ناپلیوس آرتمیای ارومیه به روش استاندارد انجام شده ، سپس مدت مناسب برای نگاه داری لاروهای غنی سازی شده در دمای پایین با کمترین مقدار افت ارزش غذایی بررسی گردید . سنجش اسیدهای چرب با استفاده از کروماتوگرافی گازی انجام شد . نتایج غنی سازی با امولسیون اسیدهای چرب 4/30 ICES حاکی از آن است که مقدار EPA حدودا 14 میلیگرم در گرم وزن خشک و اسید چرب DHA به مقدار 5/17 میلیگرم در گرم وزن خشک در نمونه غنی سازی شده با امولسیون نسبت به نمونه شاهد افزایش یافته است . طی دوره گرسنگی در دماهای پایین اسید چرب EPA در 24 ساعت کاهش یافته و سپس این اسید چرب رو به افزایش نهاد . ولی اسید چرب DHA طی دوره گرسنگی به شدت کاهش یافت . با توجه به کاهش اسیدهای چرب طی دوره گرسنگی توصیه می شود لاروهای غنی سازی شده بیش از 24 ساعت نگاه داری نشده ، سریعا به مصرف تغذیه آبزیان برسد .