بررسی ساختار اناتومی ، بیومتری الیاف و برخی ویژگی های فیزیکی چوب کلن های صنوبری دلتوییدس در استانه اشرفیه استان گیلان

نویسندگان

چکیده

فزایند مصرف چوب که با فزونی و کثرت جمعیت پدیدار گشته است توجه به کشت درختان سریع الرشد همچون صنوبر را حایز اهمیت نموده است که در طی دهه های اخیر تعدادی از گونه و کلونهای اصلاح شده خارجی وارد ایران و ایستگاه تحقیقات صنوبر صفرابسته آستانه اشرفیه واقع در کیلومتر 5 جاده کیا شهر کشت گردیده اند. از بین آنها بعضی همانند کلن P.d.77/51 با توجه به سازگاری و توان چوبدهی بالا مورد استقبال عمومی کشاورزان و صنوبرکاران قرار گرفت .
بهینه سازی مصرف چوب ارتباط تنگاتنگی با شناخت ویژگی آناتومی ، بیومتری الیاف و ویژگی های فیزیکی آ« پیدا می کند . این کلن با وزن مخصوص نرمال ( 0/388 G/CM) طول و قطر الیاف به ترتیب 947 و 4/25 میکرون در ردیف چوبهای سبک و نیمه بخش روزنه های تعریف می شوند . حفرات آوندی آن منفرد و یا به هم چسبیده بوده که به صورت گروهی قرار دارند.
دوایر سالیانه مشخص و دریجه منفرد در انتهای آوند دارد.