بررسی تاثیر آستا گزانتین جیره غذایی بر ذخیره بر ذخیره آستا گزانتین تخمک و قابلیت لقاح در مولدین قزل آلای رنگین کمان

نویسندگان

چکیده

با انجام این آزمایش اثر غلظت آستاگزانتین موجود در جیره غذایی بر تجمع آن در تخمک و در نتیجه درصد لقاح آن مورد بررسی قرار گرفت .
برای این کار ماهیان مولد ماده قزل آلای رنگین کمان در قالب یک طرح کاملا تصادفی با سطوح مختلف غلظت رنگدانه کاروتنوئیدی آستاگزانتین در جیره غذایی ، شامل 70/0 ، 46/12 ، 33/33 ، 1/65 ، 91/92 ، میلیگرم آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا تحت سیستم فتوپریود مصنوعی تا حصول رسیدگی جنسی نهایی مورد تغذیه قرار گرفتند . پس از گذشت 6 ماه از شروع تغذیه ، علائم رسیدگی جنسی در مولدین مشاهده شد و سپس برای تکثیر مصنوعی آماده گردید.
به منظور فراهم نمودن اسپرم مورد نیاز برای لقاح دادن تخمک ها کلیه تیمارهای آزمایشگاهی ، اسپرم همگن شده 4 عدد مولد نر قزل آلای رنگین کمان که به منظور جلوگیری از کیفیت ضعیف اسپرم توسط غذای حاوی 33/33 میلیگرم آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا تغذیه شده بودند ، مورد استفاده قرار گرفت .
مولدین ماده تخم هایی با محتوای آستاگزانتینی تخمک در بین تیمارها مشاهده گردید ( P<0/05) ولی در مقایسه با تیمار کنترل این اختلاف معن دار بود ( P<0/05) و علاوه برآن رابطه رگرسیونی معنی داری نیز بین مقدار آستاگزانتین موجود در تخم هر یک از تیمارهای آزمایشی با قابلیت لقاحی تخمک ( درصد لقاح) مشاهده گردید (P<0/05) که بیانگر اثر مثبت آستاگزانتین موجود در تخم بر قابلیت لقاحی تخمک و همچنین تایید کننده نقش شبیه هورمون باروری برای رنگدانه آستاگزانتین بودند .