بررسی امکان تولید خمیر بیوسودا از باگاس نیشکر

نویسندگان

چکیده

از روش بیوپالپینگ با استفاده پیش تیمار قارچی برای تولید خمیر کاغذ از باگاس نیشکر استفاده گردید . به این ترتیب که خرده های باگاس نیشکر خوزستان به مدت دو هفته در دمای 27 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 90-85 درصد و در شرایط غیر استریل تحت تیمار قارچ گزینش شده مولد پوسیدگی سفید قرار گرفتند . آنگاه از خرده های اگاس تیمار شده و نمونه های شاهد با بکارگیری سه مقدار مختلف قلیا و دو سطح زمان پخت در درجه حرارت 170 سانتی گراد خمیر کاغذ بروش سودا تهیه شد .
نتایج بدست آمده نشان داد که در اثر پیش تیمار قارچی عدد کاپای خمیر کاغذ به مقدار 9/20 و بازده آن 7/58 درصد به 9/55 درصد کاهش یافت .
نتایج حاصل از اندازه گیری ویژگی های مقاومتی کاغذهای دست ساز نشان داد که پیش تیمار قارچی مقاومت به ترکیدن و مقاومت به کشش را بهبود می بخشد اما از دوام کاغذ در برابر تاشدن می کاهد .
بهترین مقاومت به ترکیدن و مقاومت به کشش کاغذ دست ساز مربوط به کاغذهای ساخته شده از خمیرهای حاصل از نمونه های باگاس تیمار شده با قارچ ، زمان پخت 15 دقیقه ، قلیلییت 16 درصد و بهترین کاغذها از نقطه نظر دوام به تاشدن مربوط به خمیرهایی بودند که از نمونه باگاس تیمار شده ، زمان پخت 15 دقیقه و قلیلییت 18 درصد تهیه گردیدند.