معیارهای طراحی مناطق تفرجگاهی پارک های ملی ایران نمونه مطالعاتی : تفرجگاه گلشن پارک ملی گلستان

نویسندگان

چکیده

ارک ملی گلستان یکی از قدیمی ترین مناطق حفاظت شده ایران و جهان به شمار می آید .این پارک بدلیل موقعیت جغرافیایی از تنوع اقلیمی ، توپوگرافی و شکل زمین ، زیستگاهی و رویشگاهی زیادی برخوردار است . تنوع زیستی به همراه سیمای ویژه طبیعی داخل پارک و واقع شدن آن در مسیر شاهراه آسیایی باعث شده تا از استفاده کننده زیادی برخوردار باشد .
در این پژوهش با ساماندهی و طراحی تفرجگاه گلشن که بر اساس طرح جامع پارکداری پارک ملی گلستان توان زیست محیطی این توسعه را دارد با هدف حفاظت – تفرج و آموزش در محدوده قوانین و مقررات حاکم بر پارکهای ملی با بهره گیری از چگونگی توسعه در مناطق همتراز و با در نظر گرفتن استاندارهای طراحی مناطق تفرجگاهی در ایران و جهان بر پایه دیدگاه های بوم شناسی سیمای سرزمین شکل گرفته است.
در این پروژه براساس مطالعات گسترده در زمینه قوانین و مقررات ، استانداردها تجارب پارک های ملی در ایران و سایر کشورها و طرح های فرادست پارک ملی گلستان ، معیارهای کمی و کیفی طراحی به منظور حفاظت از یک سو و توسعه فعالیت های پژوهشی ، آموزشی و تفرجی تدوین گردیده است . در نتیجه طراحی با توجه به این معیارها و بر اساس ویژگی های طبیعی فیزیکی در تفرجگاه ، با رعایت کمترین دستبرد در شرایط طبیعی انجام گرقته است .