مطالعه اثر فشردگی خاک توسط انواع چرخ فشار ماشین بذرکار مرتعی بر جوانه زنی و رشد گیاه اسپرس (onobrychis sativa)

نویسندگان

چکیده

نظر به اهمیتی که مراتع کشور برای تامین غذای دام و نگهداری خاک دارد لازم است راه حل های اصولی و مبتنی بر یافته های علمی و تجربه های عملی پیش روی بخش های اجرایی و بهره برداران این منابع قرار داده شود کاربرد ماشین های مناسب برای مکانیزه کردن چراگاههای تخریب شده به دلیل افزایش سرعت کار ، دقت و بازده و همچنین کاهش زمان و هزینه صرف شده ضرورت دارد در این راستا انتخاب نوع ادوات بسیار مهم است از جمله ماشین های که برای احیا مراتع به کار می روند بذرکارهایی هستند که کاربرد صحیح آنها به ویژه استفاده صحیح از چرخ فشار مناسب با توجه به آثار مهمی که فشردگی خاک اطراف بذر بر جوانه زنی و سبز شدن بذر و نیز حفظ رطوبت موجود در خاک دارد حایز اهمیت است در این تحقیق از طرح کرت های خرد شده بر اساس طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار استفاده شد و اثر پنج نوع چرخ فشار و یک تیمار بدون چرخ فشار در دو سطح رطوبت اولیه (10-9و20-19 درصد )بر پارامترهای خاک و گیاه مطالعه گردید نوع خاک منطقه رسی – لومی سنگین بوده و مقداری آهک نیز در بافت ان مشاهده گردید پارامترهای اندازه گیری شده خاک عبارتند از رطوبت و وزن مخصوص ظاهری خاک در دو نوبت :هفته اول پس از کاشت و دو ماه پس از کاشت در دو عمق 15-0 و 30-15 سانتی متر پارامترهای مربوط به گیاه شامل درصد جوانه زنی درصد سبز شدن و عملکرد (وزن ماده خشک ) گیاه اسپرس می باشند به کمک تجزیه واریانس و مقایسه میانگینها مشخص شد که در هر دو سطح رطوبت استفاده از چرخ فشاربه عنوان یکی از ملزومات دستگاه ضروری است همچنین چرخ های لاستیکی دارای برتری محسوسی نسبت به انواع فلزی می باشند چرخ فشار نوع P3 (لاستیک وسط برآمده )نسبه به بقیه برتر بوده و پس از آن چرخ نوع P4(لاستیک معمولی) در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد در کرت های مرطوب چرخ نوع P4 تفاوت معنی داری با P3 داشته ولی در کرتهای خشک در اکثر موارد تفاوت معنی داری نسبت به آن نشان نمی دهد از این رو در شرایط خشک چرخ فشار لاستیکی معمولی به علت هزینه کمتر ساخت و تولید پیشنهاد می گردد با توجه به پارامترهای اندازه گیری شده چرخ های (P1 قایقی) ،(P2 فلزی وسط شیار دار )،(P5 فلزی بدون شیار ) نتایج مناسبی در برنداشتند .