بررسی اثر بازدارندگی گونه های fusarium همراه ریشه نهال های افراپلت بر نماتود مولد زخم ریشه در منطقه بهشهر مازندران

نویسندگان

چکیده

در بررسی نهال های افراپلت در خزانه که علایم کم رشدی ، زردی برگها و ضعف عمومی را نشان می داد قارچ های f.solsni & fusarium از روی ریشه های آلوده جدا شده و بیماری زایی آنها مورد مطالعه قرار گرفت . شناسایی این گونه ها بر اساس ویژگی های کلنی انها روی محیط کشت ، شکل واندازه ماکروکنیدی ها ، میکروکنیدی ها ، کلامیدوسپور و وجود یا عدم آنها میسر گردید . در تیمارهای مایه زنی شده این قارچ ها در طرح بلوک ها کامل تصادفی با چهار تکرار پس از چهار ماه میانگین ارتفاع نهال ها به ترتیب 28 و27 و در تیمار شاهد 5/28 س.م بود و بعد از هفت ماه به ترتیب به 30و75/25 و 5/30 س .م رسید ، نهال های بدون مرگ و میر کاملا شاداب بودند . در پایان فصل رشد نهال ها از گلدان خارج شده و مورد بررسی قرار گرفتند . در بررسی های انجام شده روی ریشه های آلوده ، نماتد مولد زخم ریشه به تعداد زیاد جدا و عامل پوسیدگی ریشه ها تشخیص داده شد و باعث خشک شدن 75 درصد نهال گردید . میانگین ارتفاع نهالها پس از 7 ماه به ترتیب 52/2 و در تیمار شاهد 5/36 س بود که محاسبات آماری اختلاف معنی دار در سطح یک درصد را نشان داد. بنابراین ، نماتود بتنهایی بیشترین خسارت را به نهال های افرا ایجاد کرده، سپس تیمار نماتود همراه قارچها قرار گرفت . قارچها f.oxysporum زیان کمتری را نسبت به گونه دیگر باعث شد و نماتود را کاهش داد ، هرچه بیماری زایی دو گونه قارچ روی نهال ها شدید نبود.