بررسی موانع اقتصادی ، اجتماعی در اجرای عملیات طرح جنگلداری در منطقه کیاسر – مازندران

نویسندگان

چکیده

پژوهشهای حاضر به بررسی موانع اقتصادی و اجتماعی در اجرای عملیات طرح جنگل داری منطقه کیاسر می پردازد. جامعه آماری شامل افراد ذکور خانوار کیاسر (1770 نفر) بوده که با انتخاب 5/2 درصد از کل جامعه تحقیق و تکمیل پرسشنامه ها به صورت یکنواخت و تصادفی در سطح منطقه و از طریق مصاحبه شفاهی با افراد داوطلب انجام پذیرفت . اولین فرضیه تحقیق این بود که بیش از 50 درصد اهالی منطقه اطلاع کاملی از اجرای عملیات طرح جنگلداری ندارند.
نتایج تکمیل پرسشنامه ها نشان داد که تنها 23 درصد از پاسخ دهندگان از مجموع فعالیت های یک طرح جنگل داری آگاهی داشته و در نتیجه این فرض در سطح 99 درصد تایید گردید . در ارتباط با بررسی عوامل عدم رضایت مندی اهالی منطقه با اجرای طرح جنگل داری ، نتایج حاصل از تکمیل پرسشنامه ها نشان داد 100 درصد اهالی به دلیل احتمال افزایش خطر سیل گرفتگی در منطقه و بیش از نیمی از اهالی به دلیل احتمال تخریب محیط های تفریحی ، احتمال کاهش حفاظت از جنگلهای طبیعی منطقه و عدم احتمال افزایش سطح جنگلداری از اجرای عملیات طرح در منطقه استقبال نمی نمایند .
فرض دیگر این بوده که پس از آگاه نمودن پاسخ دهندگان از نحوی فعالیت های انجام شده در یک طرح تحقیقاتی بیش از نیمی از افراد از اجرای طرح مذکور استقبال می نمایند . نتایج تکمیل پرسشنامه ها نشان داد که تنها 67/46 درصد پاسخ دهندگان از اجرای طرح استقبال نموده اند و در نتیجه این فرض تایید نگردید.