دوره و شماره: دوره 57، شماره 2 - شماره پیاپی 1000089، مهر 1383 (3) 
مقایسه ویژگی های کمی توده های جنگلی دو منطقه حفاظت شده و غیر حفاظتی ارسباران

احمد علیجانپور؛ محمود زبیری؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ نصرت ا... ضرغام؛ جهانگیر فقهی


کاربرد مدل های رگرسیونی در براورد بار آلودگی رواناب شهری

نعمت ا.. خراسانی؛ افسانه شهبازی؛ مجید سرتاج؛ کاظم نصرتی