بررسی امکان استفاده از الیاف لیگنوسلولزی ( باگاس و کنف) در ساخت چند سازه های الیاف- پلی پروپیلن 1و2

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی امکان استفاده از الیاف لیگنوسلولزی در ساخت چند سازه ها الیاف – پلی پروپلین در این تحقیق دو نوع الیاف کنف و باگاس با نسبت های 10 ، 20 ، 25 ، 30 درصد وزنی با پلی پروپلین مخلوط شدند . از MAPP ( پلی پروپلین اصلاح شده با انیدریدمالئیک) به عنوان ماده سازگار کننده به مقدار 2 درصد وزنی الیاف در تمامی ترکیب ها استفاده شد . همچنین از DCP ( دی کومیل پروکسید) نیز به عنوان عامل افزایش سطح مشترک به مقدار 1 درصد وزنی الیاف استفاده شده است . نتایج حاصله نشان داده اند که مقاومت کششی ، تغییر طول در مرحله شکست و مقاومت به ضربه با افزودن الیاف لیگنوسلولوزی کاهش و مقادیر مدول الاستیسیته و سختی افزایش یافته اند . الیاف کنف نسبت به الیاف باگاس خواص بهتری را در ماده مرکب حاصل موجب شدند . ولی این اختلاف معنی دار نبود . بعلت سهولت فراوانش و آماده سازی الیاف باگاس و همچنین پخش و پراکنش راحت تر آن در شبکه پلیمر ، استفاده از آن توصیه می گردد . با توجه به معنی دار نبودن کاهش خواص بر اثر افزایش مقدار الیاف از 10 درصد به 30 درصد و افزایش مدول الاستیسته و سختی با افزایش درصد الیاف ، مقدار 30 درصد باگاس برای مقاصد عملی پیشنهاد می گردد .