تاثیر زمان نگاهداری در سردخانه در کیفیت میگو پرورشی ( P.indicus) و دریایی ( P.semisulcatus) 1و2

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق اثر زمان نگهداری در سرد خانه بر روی کیفیت میگو پرورشی و دریایی خلیج فارس به مدت 120 روز بررسی شد . بر روی نمونه های آزمایشی چشایی ، شمارش کلی باکتری ها ، PH،TVN و PV بر اساس یک برنامه زمانبندی شده انجام گرفت . نتایج به دست آمده از این آزمایش ها نشان داد که میگو پرورشی به مدت 90 روز دارای طعم ،بو ، مزه و رنگ طبیعی بود و تعداد باکتری های آن از 3^10 ×49/2 کلنی به 1^ 10 × 7/7 کلنی در گرم ، PH از 7 به 7/7 و TVN از 4/14 به 31 میلی گرم در صد گرم در مدت 120 روز تغییر نمودند. پراکسید ،نمونه ها پس از 60 روز نگاه داری در سردخانه از 7/1 به 7/2 میلی اکی والان در کیلو افزایش یافتند و پس از آن شروع به شکسته شدن نمود . نتایج این آزمایشها بر روی میگو دریایی نشان داد که این میگو فقط به مدت 30 روز دارای طعم ، مزه ، بو و رنگ طبیعی بود. در مدت 120 روز نگاهداری در سردخانه تعداد باکتری ها و PH آن بترتیب 104× 221 به 102× 01/2کلنی در گرم و 1/7 به 9/7 تغییر نمود . اما پس از 60 روز نگاه داری در سرد خانه مقدار TVN آن از 2/25 به 31 میلی گرم در صد گرم و PV از 9/1 به 1/3 میلی اکی والان در کیلو افزایش یافت . پس از شروع به شکسته شدن نمود و پس از 120 روز نگاه داری در سردخانه مقدار آن به 4/2 میلی اکی والان در کیلو افزایش یافت . پس از آن شروع به شکسته شدن نمود و پس از 120 روز نگاهداری در سرد خانه مقدار آن به 4/2 میلی اکی والان در کیلو رسید .